Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí Tiền Giang

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/06/2011 11:49

Kể từ khi báo Thanh niên - Tờ báo cách mạng đầu tiên của những người yêu nước Việt Nam theo xu hướng cộng sản - do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập và xuất bản số đầu tiên (21/6/1925), báo chí cách mạng đã trải qua chặng đường 86 năm hình thành và phát triển, để đến hôm nay cả nước hiện có trên 700 cơ quan báo chí in, với gần 1.000 ấn phẩm; 67 đài phát thanh - truyền hình của các tỉnh, thành phố; 27 báo điện tử, 88 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và hàng ngàn trang tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, hội, hiệp hội và các doanh nghiệp; hơn 17.000 nhà báo chuyên nghiệp đang hoạt động. Ghi nhận đóng góp to lớn của báo chí, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho lực lượng những người làm báo Việt Nam.

86 năm qua, một chặng đường dài đã khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tổ quốc luôn khắc ghi đối với hơn 400 nhà báo liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc. Báo chí cách mạng và các thế hệ người làm báo đã luôn phấn đấu hoàn thành sứ mạng vẻ vang, là người “tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể”. Đội ngũ những người làm báo cách mạng mãi khắc sâu những điều Bác Hồ kính yêu dạy: Trong mọi thời điểm, luôn tập trung cho mục tiêu và đối tượng phục vụ là nhân dân.

Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, làm cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân; góp phần đáng kể vào việc tuyên truyền và cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí đã nhân lên lòng nhân ái, những truyền thống quý báu trong đạo lý con người Việt Nam, làm cho cuộc sống tinh thần của nhân dân ta ngày càng thêm phong phú. Báo chí góp phần đưa thế giới gần lại, đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa. Báo chí còn tích cực đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí, quan liêu, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, kể từ khi đất nước đổi mới, báo chí nước ta đã phát triển đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, đẹp và hấp dẫn hơn về hình thức, phản ánh nhanh nhạy nhiều mặt của cuộc sống, cung cấp cho độc giả nhiều tri thức và  thông tin cần thiết, bổ ích, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới.

Cùng với báo chí cả nước, những năm qua báo chí Tiền Giang đã có nhiều cố gắng cải tiến, đổi mới nội dung và hình thức, làm khá tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. Đội ngũ những người làm báo không ngừng rèn luyện và trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển báo chí khu vực, cả nước và xu thế hội nhập, báo chí Tiền Giang còn những tồn tại nhất định, đó là nội dung tuyên truyền chưa bao quát toàn diện và sâu sắc, thường chỉ phản ánh thực tế mà thiếu những phát hiện, kiến nghị, đề xuất; thông tin chưa phong phú, đa dạng, nhanh nhạy, kịp thời, vẫn còn “khoảng trống” thông tin; hình thức tuyên truyền còn mang tính truyền thống, chưa hấp dẫn được nhiều độc giả, nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Chính vì vậy, những người cầm bút trong giai đoạn mới đang đối mặt với những thử thách mới: Hoạt động trong môi trường tràn ngập nhiều thông tin đa chiều, bị tác động bởi nhiều luồng văn hóa tư tưởng tích cực lẫn tiêu cực, bị chi phối bởi đời sống vật chất, trong đó có thu nhập của người làm báo chưa cao, cho nên vấn đề giữ cho “cái tâm” trong sáng, rèn tài năng để nắm bắt - phản ánh thông tin một cách chính xác, đúng đắn và hấp dẫn là điều không dễ dàng. Đây là vấn đề đặt ra cho chính người cầm bút và người quản lý trên lĩnh vực báo chí.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển), Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011 - 2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta  hết sức to lớn, nặng nề, trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, những hạn chế, yếu kém trong tình hình kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu toàn cầu, tình trạng tham nhũng, sự chống phá của các thế lực thù địch,... thường xuyên diễn ra, là những trở ngại lớn trong tiến trình đi tới. Vì vậy, để vượt qua nhiều thách thức, đòi hỏi sự đồng tâm hợp lực và phấn đấu rất cao của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta. Do đó, các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong tỉnh phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn kiện của Ðại hội, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Ðại hội đề ra.

Báo chí Tiền Giang cần tập trung tuyên truyền phục vụ tốt đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; giới thiệu các nội dung lớn, quan trọng, những điểm mới trong các văn kiện Ðại hội; để các quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng được nhận thức sâu sắc, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Ðảng và toàn xã hội.

Hiện nay, do tác động của diễn biến kinh tế thế giới, cùng những hạn chế, yếu kém nội tại, kinh tế nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 02-KL/TW, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/CP, đề ra nhiều biện pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Báo chí trong tỉnh chú trọng tuyên truyền, động viên các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2011 và những năm tiếp theo.

Song song, báo chí tiếp tục tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và địa phương, thực hiện chiều sâu cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ðẩy mạnh  phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới trên các lĩnh vực; cổ vũ, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt để tạo sự đồng thuận xã hội, tăng thêm niềm tin của nhân dân và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước - con người - truyền thống văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, báo chí trong tỉnh phải xác định và thực hiện đúng phương châm “chống để xây”; phê phán, lên án các hiện tượng tiêu cực để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn, nhưng không để cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta. Bên cạnh đó, phải đấu tranh chống lại các âm mưu đen tối, kịp thời phản bác những quan điểm, thông tin sai lệch của các thế lực phản cách mạng. Phương châm thực hiện cần giải quyết hài hòa 3 mặt của vấn đề: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; phản biện xã hội và nâng cao mối quan hệ đoàn kết dân tộc.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ và  sứ mệnh cao cả của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, tất yếu đòi hỏi bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn cao của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và tổng biên tập các cơ quan báo chí, đặc biệt là không thể thiếu sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương đối với hoạt động báo chí. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi; khen thưởng, động viên kịp thời các cơ quan báo chí và các nhà báo có thành tích xuất sắc, đồng thời nhắc nhở, xử lý khi có sai phạm. Chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm túc quy định của Ðảng, Nhà nước về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo trong lĩnh vực công tác tư tưởng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thu nhập cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Bản thân đội ngũ những người làm báo phải luôn đặt ra yêu cầu cao cho chính mình và cơ quan mình trong quá trình tác nghiệp, xác định chất lượng sản phẩm báo chí sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển hay chỉ hoạt động nhỏ lẻ đi dần đến giải thể. Điều hết sức quan trọng cần kíp làm ngay là Ban Biên tập, phóng viên và biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh phải sớm nâng cao chất lượng thông tin trên báo in, các chương trình phát sóng - phát hình, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục mới, thiết thực, đáp ứng các yêu cầu thông tin, nâng cao dân trí và giải trí lành mạnh, theo hướng “phục vụ cái nhân dân cần, chứ không phải những gì nhà báo có”,... Như vậy mới tăng nhanh số lượng phát hành báo, thu hút đông đảo bạn xem - nghe đài; cần mở rộng hoạt động tiếp thị các sản phẩm báo chí đến mọi đối tượng, phải đặt chỉ tiêu nâng dần tính tự giác của độc giả trong mua - đọc báo, đẩy mạnh phát hành báo đến các tầng lớp nhân dân. Ngoài nguồn kinh phí do ngân sách hỗ trợ, các cơ quan báo chí nên thực hiện các hoạt động xã hội hóa báo chí, mở rộng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi Chính phủ, báo - đài bạn và các nhóm cộng đồng dân cư, để làm phong phú thông tin được truyền tải đồng thời nâng cao đời sống cho người làm báo.

Chúng ta cũng biết rằng văn hóa là cái hồn của dân tộc, bên cạnh phát triển kinh tế thì phát triển văn hóa - xã hội (trong đó có báo chí) được xem là cơ sở hạ tầng quan trọng, đòi hỏi phải có sự giao lưu và hội nhập, tiếp thu những tinh hoa từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống, bản sắc của dân tộc. Một nền văn hóa mà thiếu những yếu tố trên thì sẽ tiêu vong hoặc tồn tại như “bộ tộc, bộ lạc”. Tiền Giang tự hào là cái nôi văn hóa của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta càng phải giữ gìn và phát huy tốt những tinh anh của tỉnh, đó là hào khí phương Nam, truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, sáng tạo và loại hình đàn ca tài tử,...Do vậy, các cơ quan báo chí trong tỉnh phải đặt ra chương trình kế hoạch 5 năm, hàng năm và lộ trình phát triển  cụ thể (tăng kỳ - tăng số lượng phát hành, thời lượng phát sóng, doanh thu, hiệu quả và thu nhập người làm báo,...) để nhanh chóng khẳng định vị trí trong khu vực và toàn quốc.

Với truyền thống vẻ vang 86 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng báo chí trong tỉnh nhất định sẽ vượt qua mọi thách thức, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí hay, có giá trị cao.

TRẦN THẾ NGỌC
UVTƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 87
  • Khách viếng thăm: 62
  • Máy chủ tìm kiếm: 25
  • Hôm nay: 8561
  • Tháng hiện tại: 415626
  • Tổng lượt truy cập: 21667439