Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/12/2011 15:53
Ngày 28/12/1996, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Qua 15 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, các ngành, các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan phát hành báo chí đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả tích cực. 

Qua khảo sát thực tế việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị ở cơ sở, cho thấy hầu hết cán bộ, đảng viên đều ý thức được việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, xem báo, tạp chí của Đảng là cẩm nang của người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 09-TTr/TU ngày 19/6/1997, Công văn số 261-CV/TU ngày 30/7/1998, Công văn số 01-CV/TU ngày 04/01/2001 để chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được tổ chức bằng nhiều hình thức, trở thành nề nếp sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị. Nhiều tổ chức Đảng có kinh nghiệm tốt về sử dụng báo chí của Đảng như: Đồng chí bí thư cấp ủy đọc và tóm tắt thông tin tại buổi sinh hoạt chi bộ; đọc trong buổi sinh hoạt chi bộ hoặc đọc luân chuyển từng cá nhân; đặt báo chí của Đảng tại phòng đọc chung, điểm bưu điện văn hóa xã,... để đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.  
Báo chí là món ăn tinh thần không thể thiếu
đối với phần lớn người dân - Ảnh minh họa


Ngành Bưu điện tích cực đổi mới phương thức phát hành và phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo các cấp trong phát hành báo Đảng. Nhìn chung, số lượng mua báo, tạp chí của Đảng và bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành ở nhiều địa phương, tổ chức Đảng năm sau cao hơn năm trước. Một số nơi giữ được số lượng cao và ổn định.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW đã phát sinh một số khó khăn, bất cập:

Thứ nhất, đến nay việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn dựa trên Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp" và Thông tư số 225/2004/TTLT-BTCQTTW ngày 5/4/2004 của Ban Tài chính quản trị Trung ương. Các văn bản này hiện nay có nhiều điểm không còn phù hợp (chưa đề cập tới Internet, báo điện tử), cách thức chi chưa quy định cụ thể, nhiều mức chi không còn phù hợp.

Thứ hai, hiện nay cách thức mua báo, tạp chí của Đảng phổ biến là: Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo ra các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng đặt mua và sau đó kiểm tra, đôn đốc. Cách này qua thực tiễn cho thấy việc sử dụng và cân đối nguồn kinh phí còn lúng túng, bị động. Nhiều tổ chức Đảng sử dụng kinh phí Đảng không đủ, một số ít cơ sở sử dụng kinh phí dành cho mua báo, tạp chí không đúng mục đích.

Thứ ba, do sự phát triển của báo điện tử, nên nhiều tổ chức Đảng lấy lý do đó để không đặt mua báo, tạp chí in của Đảng. Thực tế là, mạng Internet vẫn chiếm một tỉ lệ nhỏ ở nhiều địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, nhiều nơi chưa có kết nối Internet. Không phải cá nhân, tổ chức Đảng nào cũng sử dụng Internet để cập nhật các thông tin về xây dựng Đảng. Một số tạp chí, bên cạnh bản in thì có tạp chí điện tử, nhưng nội dung hai loại hình này rất khác nhau và không thể thay thế vị trí của nhau. Điều đó cho thấy phải duy trì việc mua và đọc các loại báo, tạp chí in.

Qua kiểm tra, khảo sát năm 2011 ở một số đơn vị, cơ sở, mặc dù trong thời gian qua việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định: Số lượng mua các loại báo, tạp chí có tăng nhưng chưa nhiều, nhất là đối với các tạp chí qui định. Việc sử dụng báo chí của Đảng tuy có tiến bộ hơn so với trước đây, nhưng hiệu quả chưa cao. Một số tổ chức Đảng việc sử dụng báo chí của Đảng còn hình thức, mua cho có, chưa coi báo, tạp chí của Đảng là tài liệu cung cấp thông tin bổ ích cho sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, dẫn tới việc xem nhẹ trong chỉ đạo mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Việc lưu trữ báo, tạp chí, nhất là các báo, tạp chí có nhiều tư liệu, thông tin tốt phục vụ yêu cầu nghiên cứu và công tác chuyên môn còn lỏng lẻo. Một số chi bộ, đảng bộ cơ sở, báo, tạp chí của Đảng mới chỉ đến các đồng chí lãnh đạo, bí thư cấp ủy, chưa luân chuyển tốt trong cán bộ, đảng viên, nên việc phát huy hiệu quả của báo Đảng chưa cao. Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp (y tế, giáo dục,...) sử dụng kinh phí mua báo chí của Đảng rất ít, không ổn định hoặc không mua. Các chi bộ có ít đảng viên (ấp, khu phố) có nhu cầu mua, đọc nhưng không có kinh phí; hoặc có mua cũng chỉ có tờ báo Ấp Bắc - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, không có tạp chí của Đảng. Một số nơi, đảng bộ cơ sở bao cấp mua báo Ấp Bắc phát cho chi bộ nhỏ, tuy nhiên số lượng cũng không ổn định.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân sau: Một số cấp ủy Đảng ở cơ sở, thủ trưởng đơn vị trong những năm đầu thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị thiếu quan tâm đến việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở địa phương, đơn vị; xem nhẹ việc học tập, tiếp cận kiến thức, thông tin từ báo chí, nhất là báo và tạp chí của Đảng; chưa biết tận dụng và sắp xếp thời gian hợp lý cho việc đọc, nghiên cứu các báo, tạp chí của Đảng; chưa nhận thức được việc phải lĩnh hội các thông tin chính thống, những bài viết có lý luận và thực tiễn từ báo, tạp chí của Đảng phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ. Có nơi chuyển kinh phí mua một số loại sách, báo khác không đúng qui định. Việc phát hành báo, tạp chí của Đảng hiện nay của ngành Bưu điện đến cơ quan, đơn vị ở một số địa phương còn rất chậm nên thông tin mất tính thời sự, không tạo hứng thú cho người đọc, nên giảm số lượng và đơn vị đặt mua. Báo Ấp Bắc phát hành xuống cơ sở còn ít, số lượng tăng không đáng kể. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa tạo được thói quen thường xuyên đọc báo, xem đài. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa có hình thức đọc báo tập trung; một số tổ chức cơ sở Đảng đặt mua báo, tạp chí của Đảng chưa đầy đủ theo quy định. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của cấp trên về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự đi vào cuộc sống; việc thiếu kiểm tra, đôn đốc cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kinh phí dành cho mua báo, tạp chí của Đảng theo yêu cầu Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị không rõ ràng (tính chung trong kinh phí hành chính), không bảo đảm,...

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 11-CT/TW trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, về sự cần thiết của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình hiện nay. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri 09-TTr/TU, Công văn 261-CV/TU, Công văn 01-CV/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về vị trí, ý nghĩa của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Tiến hành rà soát, kiểm tra và kiểm điểm lại việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri 09-TTr/TU của Tỉnh ủy ở từng đơn vị, đảng bộ, chi bộ, qua đó đề ra những biện pháp để tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, Ban Tuyên giáo trong việc mua, đọc và làm theo báo chí của Đảng; xem việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng; tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên vùng sâu, vùng xa thường xuyên được đọc, nghiên cứu báo chí của Đảng.

Đề nghị Trung ương có những chủ trương, giải pháp mới tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, khắc phục tình trạng khó khăn, bất cập hiện nay; chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các khoản chi dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng, xác định đây là một khoản chi bắt buộc trong kinh phí hoạt động hàng năm của các tổ chức Đảng.
 
Phạm Phong
 

Nguồn tin: tiengiang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 47
  • Khách viếng thăm: 27
  • Máy chủ tìm kiếm: 20
  • Hôm nay: 6007
  • Tháng hiện tại: 145637
  • Tổng lượt truy cập: 21938435